לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

מז"חים


1. על-פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב- 1992, חייב כל בעל עסק או גורם המפעיל עסק (להלן: "בית עסק") אשר העסק המופעל על-ידו נמנה על אחת מהקבוצות המפורטות בתוספת לתקנות, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכדי למנוע אפשרות לחדירת חומרים מזהמים מבית העסק אל רשת המים העירונית. התקנות קובעות, כי לבית עסק שאינו מתקין מז"ח, לא יונפק רישיון עסק ולא יסופקו לו מים. מבדיקה שנערכה נמצא כי בית העסק שלך נמנה על אחת מהקבוצות החייבות בהתקנות מז"ח.

 

2. בהתאם לאמור לעיל , הינך מחויב לפעול כדלקמן: אם אין ברשותך מז"ח – יש להתקין מכשיר מז"ח תוך 30 יום בראש מערכת המים של בית העסק (אחרי מד המים) ואת האישור על ההתקנה, יש לשלוח למי נעם בציון מס' רישיון העסק וציון מספר מד מים ראשי. המז"ח המותקן יהיה מדגם המאושר להתקנה ע"י משרד הבריאות. ניתן למצוא את המידע ברשימת המז"חים המאושרים באתר משרד הבריאות www.health.gov.il תחת "חומרים מקצועיים", אביזרים למניעת זרימה חוזרת. המז"ח יותקן ע"י מתקין מוסמך בלבד, המחזיק ברישיון בר-תוקף ממשרד הבריאות. קישור לרשימת המתקינים המוסמכים המלאה, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות www.health.gov.il תחת "רשימת מוסמכים" למתקיני/בודקי מז"ח. מומלץ להתייעץ במידת הצורך עם מהנדס אינסטלציה לבירור ההיבטים המקצועיים והטכניים השונים.

 

3. אם יש ברשותך מז"ח – עליך לדאוג לתקינותו בכל עת ולהחזיק באישור תקינות למז"ח. האישור יונפק לאחר בדיקתו לפחות פעם אחת בשנה, ע"י מתקין/בודק מוסמך בעל רישיון תקף ויישלח למי נעם בע"מ, בציון מס' רישיון העסק וציון מספר מד מים ראשי.

 

4. אם לדעתך בבית העסק שלכם לא קיימת סכנה של זרימה חוזרת, הנכם רשאים להגיש למשרד הבריאות, בקשה לפטור מהתקנת מז"ח בצירוף מסמכים הבאים: טופס בקשה לפטור מחובת התקנת מז"ח שניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד הבריאות הכולל רישום פרטים על התהליכים המתבצעים בעסק, פרטי הפרדה בין מערכת שתייה למערכת כיבוי אש, פרוט האביזרים המותקנים להגנה על מערכת מי השתייה, תצהיר על חובת הודעה על ביצוע שינויים במערכות. תכנית מים או סכמת מים מעודכנת ליום הגשת הבקשה, ערוכה בידי מהנדס מים חוות דעת מהנדס מים בדבר העדר חיבורים לא חוקיים למערכת מי השתייה והעדר פוטנציאל זיהום רשת מי השתייה. תצהיר ההתחייבות מבעל/מנהל העסק לשמירה על מערכת המים.

 

5. בכל שאלה ו/או הבהרה נוספת בעניין זה הינך מוזמן לפנות למחלקת הנדסה 1800-306-366


קישורים

תקנות בריאות העם (התקנת מז"ח) - https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/briut31

טופס דיווח מקוון על בדיקת אבזר למניעת זרימה חוזרת - https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mazachreport@health.gov.ilדברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג