לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

ערעור על חשבון המים התקופתי


במידה והינכם סבורים, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הינכם רשאים להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור" הקליקו לטופס (בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב). 

צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהחברה תשלים את הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלבנטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה. על הצרכן להודיע למחלקת שירות הלקוחות על רצונו לשלם 'תשלום חלקי' כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור. 

תאגיד מי נעם מחויב לבדוק את תלונתכם ולהשיב לפנייתכם. במידה ואינכם שבעים רצון מהתשובה הינכם  זכאים בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות", או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה. 


להלן פירוט "הבדיקות הנוספות" שהחברה תערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין:

  • האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
  • האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
  • האם מד המים הותקן כנדרש לפי תקנות מדידת מים.
  • כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.


לידיעתכם, ביצוע בדיקת בוררות ו/או "בדיקות נוספות" כרוכות בתשלום.


דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג