מכרזים
חברת מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז פומבי מס'  77/2017 למתן שירותי חיובים, קריאות מדי מים, גבייה, אכיפה ושירות לקוחות, ליום 24/12/2017 בשעה 12:00.